ا ارسال فرم زیر به ما کمک کنید تا اطلاعات موجود در پایگاه داده را تکمیل کنیم. اگر می خواهید اطلاعات ناشناخته را به پروفایل های موجود اضافه کنید، لطفاً نام و نام خانوادگی ناقض حقوق بشر مورد نظر خود را وارد کنید و سپس اطلاعات مورد نظر را تکمیل کنید.
تمام اطلاعات ارسالی ناشناس خواهند بود و دادگستر هیچگونه دسترسی به اطلاعات شما نخواهد داشت. همچنین تمامی اطلاعات ارسال شده قبل از افزوده شدن به پایگاه داده راستی آزمایی خواهند شد.

فرم تکمیل اطلاعات

پرونده انتخاب شده: {{ user_form.data.violator_data_upload.files }}

در حال بارگذاری ...

File {{index}}: {{ file.name }}

در حال بارگذاری...

با تشکر فرم شما دریافت شد.